เนื่องเว็บไซด์ E-Student เกิดปัญหาล่มบ่อยทำให้เข้าใช้งานระบบ intranet ของนักศึกษาไม่ได้
ศูนย์ข้อมูล จึงได้จัดทำเว็บไซด์สำหรับเข้าใช้งานระบบ intranet ของนักศึกษามาทดแทน
อันเดิมชั่วคราว เพื่อให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

รหัสประจำตัว
Password