Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 6069 2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 16 - 1155 วันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
2 8139 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 26 - 1152 วันที่ 6 ธ.ค. 58(09:20-15:20) ,13 ธ.ค. 58(09:20-12:00)
3 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 73 -1 231 ,232 วันที่ 22 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,23 ก.พ. 59(08:40-12:00)
4 6138 2202-2102 การขายตรง 6 30 235 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
5 7688 2201-2203 การขายตรง 4 32 235 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
6 6110 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 14 22 234 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
7 6140 2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 9 27 236 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
8 7891 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 6 30 233 วันที่ 25 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,26 ก.พ. 59(08:40-16:10)
9 7736 2201-2419 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 14 - 942 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
10 7698 2201-2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 11 19 939 วันที่ 28 ก.พ. 59(09:20-15:20) ,1 มี.ค. 59(08:40-16:10)
11 7727 2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 9 21 941 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,8 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
12 9149 3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 14 16 941 วันที่ 26 ก.พ. 59 ,27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
13 8017 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 19 17 237 วันที่ 29 ก.พ. 59 ,1 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
14 8032 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 22 14 237 วันที่ 25 ก.พ. 59 ,26 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
15 7720 2201-2104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ 20 16 337 วันที่ 15 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,18 ก.พ. 59(08:40-16:10)
16 8018 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 20 16 238 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
17 6127 2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน 7 29 233 วันที่ 24 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,25 ก.พ. 59(08:40-12:00)
18 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 77 - 1144 ,1145 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,20 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 16:00
19 6109 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 20 - 1144 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 16:00
20 6116 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 7 29 233 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
21 7715 2201-2102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 6 30 233 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
22 7711 2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 7 23 931 วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
23 8089 3901-2004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 9 21 941 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
24 8051 3200-1009 การภาษีอากร 13 23 237 วันที่ 23 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,24 ก.พ. 59(08:40-12:00)
25 8046 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 23 7 236 วันที่ 25 ก.พ. 59 ,26 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
26 8164 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 15 21 231 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
27 8011 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 15 15 1227 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
28 6032 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 54 6 947 ,948 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
29 7738 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 14 16 1227 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
30 6151 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 27 233 วันที่ 9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
31 7725 2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6 24 233 วันที่ 9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
32 7764 2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 25 - 1155 วันที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:00
33 7675 2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 37 - 1154 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:00
34 7876 2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 22 - 1155 วันที่ 10 ม.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
35 7779 2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 8 28 236 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
36 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 44 - 1144 ,1145 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 08:40 - 16:00
37 6014 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 89 - 1144 ,1145 วันที่ 24 ม.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
38 7804 2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 14 22 234 วันที่ 7 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,8 มี.ค. 59(08:40-12:00)
39 7794 2104-2228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 29 7 1144 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:00
40 8108 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 28 - 232 วันที่ 16 ม.ค. 59(08:40-16:10) ,18 ม.ค. 59(08:40-12:00)
41 7677 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 41 - 941 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
42 9065 3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1 8 22 631 วันที่ 2 มี.ค. 59 ,4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
43 8140 3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 30 - 1154 วันที่ 17 ม.ค. 59(09:20-15:20) ,24 ม.ค. 59(09:20-12:00)
44 6090 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ 14 16 425 วันที่ 2 มี.ค. 59 ,4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
45 7775 2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 11 19 425 วันที่ 2 มี.ค. 59 ,4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
46 7783 2104-2210 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ 11 19 421 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,8 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
47 7781 2104-2208 เครื่องเสียง 7 23 424 วันที่ 9 มี.ค. 59 ,10 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
48 8083 3000-1525 แคลคูลัส 1 18 18 238 วันที่ 25 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 59(08:40-12:00)
49 9010 3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 2 34 238 วันที่ 25 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 59(08:40-12:00)
50 6047 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 17 - 947 วันที่ 7 ก.พ. 59 ,14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
51 6037 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 11 19 412 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
52 7747 2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 9 21 412 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
53 8224 3102-0002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1 29 412 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
54 6033 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 5 25 411 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
55 7739 2100-1004 งานฝึกฝีมือ 12 18 411 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
56 6035 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 9 21 536 วันที่ 28 ก.พ. 59(09:20-15:20) ,1 มี.ค. 59(08:40-16:10)
57 7746 2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6 24 536 วันที่ 28 ก.พ. 59(09:20-15:20) ,1 มี.ค. 59(08:40-16:10)
58 8113 3100-0108 ชิ้นส่วนเครื่องกล 8 28 238 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
59 9042 3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 19 - 1154 วันที่ 31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
60 7810 2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 7 23 542 วันที่ 24 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
61 8121 3111-2201 เทคโนโลยีซี เอ็น ซี 3 27
62 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 45 -9 238 วันที่ 26 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-16:10)
63 7892 2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 25 - 1154 วันที่ 6 ธ.ค. 58(09:20-12:00) ,13 ธ.ค. 58(09:20-15:20)
64 7847 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 23 - 1155 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,20 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 16:00
65 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 35 - 1145 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 16:00
66 6158 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 11 19 922 วันที่ 26 ก.พ. 59 ,27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
67 8001 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 31 - 942 วันที่ 7 ก.พ. 59 ,14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
68 6017 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 11 19 อารีน่า 2 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
69 7863 2201-1012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 8 22 933 วันที่ 27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
70 7896 2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 29 - 1031 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
71 8276 3000-1245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 153 - 1042 ,1032 ,1043 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
72 6001 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 17 19 234 วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
73 9006 3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 29 - 1151 วันที่ 13 ธ.ค. 58(09:20-15:20) ,20 ธ.ค. 58(09:20-12:00)
74 7861 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 29 233 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
75 6003 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 85 - 1144 ,1145 ,1155 วันที่ 22 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
76 6004 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 15 21 234 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
77 7674 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 9 27 234 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
78 6005 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 97 11 233 ,234 ,235 วันที่ 11 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
79 8024 3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 26 10 237 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
80 7867 2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 25 - 1144 วันที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
81 7692 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 18 18 235 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
82 8109 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 16 14 1221 วันที่ 2 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 59(08:40-12:00)
83 8187 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 27 935 วันที่ 24 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
84 8246 3128-2003 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 27 935 วันที่ 24 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
85 8084 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล 23 - 939 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
86 7718 2201-2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า 20 16 235 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
87 6139 2202-2102 ลูกค้าสัมพันธ์ 8 28 235 วันที่ 24 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,25 ก.พ. 59(08:40-12:00)
88 6087 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง 8 22 422 วันที่ 9 มี.ค. 59 ,10 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
89 6060 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 27 3 531 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
90 6083 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 15 15 431 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
91 7773 2104-2202 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 29 431 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
92 6061 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 8 22 531 วันที่ 4 มี.ค. 59 ,9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
93 6084 2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 4 26 431 วันที่ 11 มี.ค. 59 ,12 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
94 7777 2104-2203 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 28 431 วันที่ 11 มี.ค. 59 ,12 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
95 6167 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 14 22 234 วันที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
96 8066 3100-0004 วัสดุช่าง 2 34 234 วันที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
97 7745 2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 6 30 234 วันที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
98 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 25 - 222 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,10 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
99 7862 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 10 26 233 วันที่ 2 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 59(08:40-12:00)
100 7685 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 - 941 วันที่ 22 พ.ย. 58(09:20-15:20) ,6 ธ.ค. 58(12:40-15:20)
101 6011 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 134 - 936 ,942 ,939 วันที่ 6 ธ.ค. 58(12:40-15:20) ,20 ธ.ค. 58(09:20-15:20)
102 6012 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 9 27 233 วันที่ 7 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,8 มี.ค. 59(08:40-12:00)
103 7864 2201-1016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 8 28 235 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
104 5501 สฟ 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1 6 24 941 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
105 5401 สย 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1 9 21 941 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
106 5601 สอ 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 15 15 941 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
107 6015 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 38 - 1153 วันที่ 13 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
108 6072 2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า 12 18 643 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
109 7802 2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 4 26 643 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
110 8025 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 20 - 1153 วันที่ 10 ม.ค. 59 เวลา 13:20 - 16:00
111 6030 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 26 234 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
112 7751 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11 25 234 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
113 8177 3105-2004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5 25 535 วันที่ 29 ก.พ. 59 ,1 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
114 9091 3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 23 535 วันที่ 29 ก.พ. 59 ,1 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
115 7786 2104-2214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 12 18 421 วันที่ 14 มี.ค. 59 ,15 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
116 6070 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 38 - 433 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20