Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 8139 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 23 - 235 วันที่ 2 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,3 มี.ค. 58(08:40-12:00)
2 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 97 - 236 ,237 วันที่ 13 มี.ค. 58(12:50-16:10) ,14 มี.ค. 58(08:40-16:10)
3 6110 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 21 - 223 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
4 8052 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 6 - 943 วันที่ 11 ม.ค. 58 ,18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
5 8119 3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 22 - 246 วันที่ 15 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,22 ก.พ. 58(12:40-15:20)
6 8007 3200-1006 การบัญชีการเงิน 21 - 237 วันที่ 27 ก.พ. 58 ,28 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
7 8008 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 33 - 236 วันที่ 23 ก.พ. 58 ,24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
8 8017 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 16 - 236 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
9 8009 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 22 - 246 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
10 8032 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 16 - 235 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
11 7720 2201-2104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ 16 - 225 ,227 วันที่ 21 ธ.ค. 57(12:40-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
12 8018 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 22 - 236 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
13 7714 2201-2101 การบัญชีตั๋วเงิน 21 - 248 วันที่ 23 พ.ย. 57(09:20-15:20) ,30 พ.ย. 57(09:20-12:00)
14 7716 2201-2103 การบัญชีบริษัท จำกัด 12 - 244 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
15 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 91 - 243 ,244 ,245 วันที่ 23 พ.ย. 57 ,30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
16 7715 2201-2102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 54 - 245 ,246 ,224 ,225 วันที่ 18 ม.ค. 58 ,25 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
17 7010 2201-2209 การประกันภัย 21 - 234 ,243 วันที่ 27 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-15:20)
18 8023 3000-0101 การพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 30 - 234 วันที่ 2 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,3 มี.ค. 58(08:40-12:00)
19 8051 3200-1009 การภาษีอากร 17 - 236 วันที่ 27 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,28 ก.พ. 58(08:40-12:00)
20 8046 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 21 - 234 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
21 8174 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 37 - 433 วันที่ 11 ม.ค. 58 ,18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
22 8175 3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 19 - 433 วันที่ 30 พ.ย. 57(09:20-15:20) ,7 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
23 8115 3202-2002 การวิจัยตลาด 18 - 235 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
24 8164 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 22 - 237 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
25 8011 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 14 - 94A วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
26 7738 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 68 - 948 ,1227 วันที่ 15 ก.พ. 58 ,22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
27 7784 2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 - 543 วันที่ 23 พ.ย. 57(08:40-14:40) ,30 พ.ย. 57(09:20-15:20)
28 8003 3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 40 - 235 วันที่ 26 ก.พ. 58(12:50-16:10) ,27 ก.พ. 58(08:40-16:10)
29 7764 2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 19 - 247 วันที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:00
30 7666 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 25 - 244 วันที่ 1 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:00
31 7675 2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 144 - 223 ,224 ,225 ,226 วันที่ 22 ธ.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:10
32 7876 2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 18 - 247 วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
33 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 - 243 วันที่ 7 ธ.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:00
34 7804 2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 7 - 233 ,234 วันที่ 23 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,24 ก.พ. 58(08:40-12:00)
35 7794 2104-2228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 13 - 235 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
36 8108 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 38 - 234 วันที่ 10 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,11 มี.ค. 58(12:50-16:10)
37 7677 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 105 - 926 ,936 ,937 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
38 7724 2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 10 - 926 วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
39 8153 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1 14 - 631 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
40 8165 3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า 3 16 - 641 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
41 7877 2104-2113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 17 - 644 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
42 7809 2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 12 - 632 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
43 6085 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25 - 432 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
44 8140 3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 28 - 247 วันที่ 7 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,14 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
45 7775 2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 35 - 424 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
46 7754 2101-2112 งานเขียนแบบช่างยนต์ 20 - 948 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
47 6037 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 31 - 1312 วันที่ 28 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-12:00)
48 7763 2100-1008 งานนิวแมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น 18 - 1216 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
49 7739 2100-1004 งานฝึกฝีมือ 28 - 411 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
50 6035 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 38 - 536 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
51 8004 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 18 - 244 วันที่ 22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 12:00
52 7810 2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 11 - 944 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
53 8072 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 28 - 245 ,226 วันที่ 14 ธ.ค. 57(13:20-16:00) ,21 ธ.ค. 57(09:20-15:20)
54 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 30 - 235 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
55 7778 2104-2225 โทรคมนาคมเบื้องต้น 10 - 422 วันที่ 14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
56 7892 2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 36 - 233 วันที่ 26 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 58(08:40-12:00)
57 8122 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 42 - 524 ,527 ,1214 ,1215 วันที่ 28 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-15:20)
58 7847 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 19 - 246 วันที่ 23 พ.ย. 57 ,30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
59 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 84 - 244 ,245 วันที่ 8 ก.พ. 58 ,15 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 16:00
60 8001 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 36 - 922 วันที่ 23 ก.พ. 58 ,24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
61 6017 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 18 - โรงยิม วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
62 6029 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 21 - 243 วันที่ 1 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,8 ก.พ. 58(09:20-12:00)
63 8181 3105-2002 พัลส์เทคนิค 20 - 433 วันที่ 9 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,10 มี.ค. 58(08:40-12:00)
64 7859 2201-1010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 30 - 932 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
65 7850 2201-1011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 18 - 932 วันที่ 22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
66 7896 2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 14 - 1031 วันที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
67 8276 3000-1245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 100 - 1042 ,1043 วันที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
68 7664 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 14 - 233 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
69 6003 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 31 - 243 วันที่ 14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
70 7665 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 15 - 245 วันที่ 1 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
71 7674 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 31 - 224 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
72 7857 2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 36 - 243 วันที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
73 7692 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 17 - 233 วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
74 8109 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 38 - 1221 วันที่ 16 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,17 มี.ค. 58(08:40-12:00)
75 8187 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 - 93A วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
76 7718 2201-2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า 24 - 243 ,235 วันที่ 22 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,23 ก.พ. 58(08:40-12:00)
77 8248 3128-2001 ระบบปฏิบัติการ 18 - 93A วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
78 7799 2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2 11 - 633 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
79 6060 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 30 - 634 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
80 6083 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 15 - 431 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
81 7780 2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 23 - 422 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
82 6167 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 36 - 245 วันที่ 7 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
83 7684 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 18 - 234 วันที่ 23 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
84 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 24 - 228 วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
85 7862 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 14 - 244 ,223 วันที่ 18 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(12:40-15:20)
86 7685 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 135 - 935 ,936 ,937 ,944 วันที่ 11 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(09:20-12:00)
87 6011 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 79 - 932 ,93A ,938 วันที่ 11 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(09:20-12:00)
88 8015 3000-1524 สถิติ 28 - 246 วันที่ 7 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,14 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
89 5401 สย 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1 29 - 932 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
90 6015 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 24 - 247 วันที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
91 7802 2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 23 - 643 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
92 8006 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 13 - 234 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
93 8025 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 32 - 249 วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 13:20 - 16:00
94 7751 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 - 234 วันที่ 6 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,9 มี.ค. 58(08:40-12:00)
95 8110 3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล 26 - 1227 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
96 8190 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 12 - 546 วันที่ 16 มี.ค. 58 ,17 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
97 7786 2104-2214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 25 - 422 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
98 7774 2104-2205 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 18 - 423 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
99 6070 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 19 - 532 วันที่ 15 มี.ค. 58(09:20-15:20) ,16 มี.ค. 58(08:40-16:10)