Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 6069 2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 15 - 1155 วันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
2 8139 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 26 - 1152 วันที่ 6 ธ.ค. 58(09:20-15:20) ,13 ธ.ค. 58(09:20-12:00)
3 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 94 - 231 ,232 วันที่ 22 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,23 ก.พ. 59(08:40-12:00)
4 6138 2202-2102 การขายตรง 10 - 235 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
5 6110 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 15 - 234 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
6 6140 2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 9 - 236 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
7 7891 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 7 - 233 วันที่ 25 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,26 ก.พ. 59(08:40-16:10)
8 7736 2201-2419 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 14 - 942 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
9 7698 2201-2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 11 - 939 วันที่ 28 ก.พ. 59(09:20-15:20) ,1 มี.ค. 59(08:40-16:10)
10 7727 2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 9 - 941 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,8 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
11 9149 3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 19 - 941 วันที่ 26 ก.พ. 59 ,27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
12 8017 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 20 - 237 วันที่ 29 ก.พ. 59 ,1 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
13 8032 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 25 - 237 วันที่ 25 ก.พ. 59 ,26 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
14 7720 2201-2104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ 21 - 337 วันที่ 15 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,18 ก.พ. 59(08:40-16:10)
15 8018 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 22 - 238 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
16 6127 2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน 7 - 233 วันที่ 24 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,25 ก.พ. 59(08:40-12:00)
17 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 75 - 1144 ,1145 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,20 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 16:00
18 6109 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 20 - 1144 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 16:00
19 6116 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 13 - 233 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
20 7711 2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 - 931 วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
21 8089 3901-2004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 9 - 941 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
22 8051 3200-1009 การภาษีอากร 17 - 237 วันที่ 23 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,24 ก.พ. 59(08:40-12:00)
23 8046 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 25 - 236 วันที่ 25 ก.พ. 59 ,26 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
24 8164 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 37 - 231 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
25 6032 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 96 - 947 ,948 ,1227 วันที่ 23 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
26 6151 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 10 - 233 วันที่ 9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
27 7764 2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 25 - 1155 วันที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:00
28 7675 2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 37 - 1154 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:00
29 7876 2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 22 - 1155 วันที่ 10 ม.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
30 7779 2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 10 - 236 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
31 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 44 - 1144 ,1145 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 08:40 - 16:00
32 6014 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 88 - 1144 ,1145 วันที่ 24 ม.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
33 7804 2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 30 - 234 วันที่ 7 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,8 มี.ค. 59(08:40-12:00)
34 7794 2104-2228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 31 - 1144 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:00
35 8108 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 27 - 232 วันที่ 16 ม.ค. 59(08:40-16:10) ,18 ม.ค. 59(08:40-12:00)
36 7677 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 41 - 941 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
37 9065 3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1 19 - 631 วันที่ 2 มี.ค. 59 ,4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
38 8140 3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 30 - 1154 วันที่ 17 ม.ค. 59(09:20-15:20) ,24 ม.ค. 59(09:20-12:00)
39 6090 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ 25 - 425 วันที่ 2 มี.ค. 59 ,4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
40 7783 2104-2210 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ 12 - 421 วันที่ 7 มี.ค. 59 ,8 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
41 7781 2104-2208 เครื่องเสียง 9 - 424 วันที่ 9 มี.ค. 59 ,10 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
42 9010 3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 39 - 238 วันที่ 25 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 59(08:40-12:00)
43 6047 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 17 - 947 วันที่ 7 ก.พ. 59 ,14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
44 8224 3102-0002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 26 - 412 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
45 7739 2100-1004 งานฝึกฝีมือ 21 - 411 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
46 7746 2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 26 - 536 วันที่ 16 มี.ค. 59 ,17 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
47 8113 3100-0108 ชิ้นส่วนเครื่องกล 17 - 238 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
48 9042 3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 19 - 1154 วันที่ 31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
49 7810 2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 9 - 542 วันที่ 24 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
50 8121 3111-2201 เทคโนโลยีซี เอ็น ซี 3 27
51 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 76 - 239 ,238 วันที่ 26 ก.พ. 59(12:50-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-16:10)
52 7892 2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 25 - 1154 วันที่ 6 ธ.ค. 58(09:20-12:00) ,13 ธ.ค. 58(09:20-15:20)
53 7847 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 22 - 1155 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,20 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 16:00
54 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 35 - 1145 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 16:00
55 6158 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 10 - 922 วันที่ 26 ก.พ. 59 ,27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
56 8001 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 32 - 942 วันที่ 7 ก.พ. 59 ,14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
57 6017 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 8 - อารีน่า 2 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
58 7863 2201-1012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 9 - 933 วันที่ 27 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
59 7896 2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 29 - 1031 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
60 8276 3000-1245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 153 - 1042 ,1032 ,1043 วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
61 6001 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 17 - 234 วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
62 9006 3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 28 - 1151 วันที่ 13 ธ.ค. 58(09:20-15:20) ,20 ธ.ค. 58(09:20-12:00)
63 7861 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 - 233 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
64 6003 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 81 - 1144 ,1145 ,1155 วันที่ 22 พ.ย. 58 เวลา 09:20 - 15:20
65 6004 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 16 - 234 วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
66 7674 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 9 - 234 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
67 6005 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 106 - 233 ,234 ,235 วันที่ 11 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
68 8024 3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 42 - 237 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
69 7867 2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 25 - 1144 วันที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
70 7692 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 24 - 235 วันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
71 8109 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 21 - 1221 วันที่ 2 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 59(08:40-12:00)
72 8187 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8 - 935 วันที่ 24 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
73 8084 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล 23 - 939 วันที่ 24 ม.ค. 59 ,31 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
74 7718 2201-2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า 21 - 235 วันที่ 29 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 59(08:40-12:00)
75 6139 2202-2102 ลูกค้าสัมพันธ์ 8 - 235 วันที่ 24 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,25 ก.พ. 59(08:40-12:00)
76 6087 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง 9 - 422 วันที่ 9 มี.ค. 59 ,10 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
77 6060 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 26 - 531 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,24 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
78 6083 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 17 - 431 วันที่ 22 ก.พ. 59 ,25 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
79 6061 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 8 - 531 วันที่ 4 มี.ค. 59 ,9 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
80 6084 2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 14 - 431 วันที่ 11 มี.ค. 59 ,12 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
81 6167 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 29 - 234 วันที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
82 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 25 - 222 วันที่ 13 ธ.ค. 58 ,10 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
83 7862 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 14 - 233 วันที่ 2 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 59(08:40-12:00)
84 7685 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 - 941 วันที่ 22 พ.ย. 58(09:20-15:20) ,6 ธ.ค. 58(12:40-15:20)
85 6011 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 129 - 936 ,942 ,939 วันที่ 6 ธ.ค. 58(12:40-15:20) ,20 ธ.ค. 58(09:20-15:20)
86 6012 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 14 - 233 วันที่ 7 มี.ค. 59(08:40-16:10) ,8 มี.ค. 59(08:40-12:00)
87 7864 2201-1016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 8 - 235 วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 08:40 - 16:10
88 5401 สย 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1 29 - 941 วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09:20 - 15:20
89 6015 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 34 - 1153 วันที่ 13 ธ.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
90 6072 2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า 19 - 643 วันที่ 1 มี.ค. 59 ,2 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
91 8025 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 19 - 1153 วันที่ 10 ม.ค. 59 เวลา 13:20 - 16:00
92 6030 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 - 234 วันที่ 26 ก.พ. 59(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 59(08:40-12:00)
93 9091 3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 - 535 วันที่ 29 ก.พ. 59 ,1 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
94 7786 2104-2214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 19 - 421 วันที่ 14 มี.ค. 59 ,15 มี.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:10
95 6070 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 36 - 433 วันที่ 10 ม.ค. 59 ,17 ม.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20