Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 9030 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 40 - 244 วันที่ 26 มิ.ย. 59(09:20-15:20) ,3 ก.ค. 59(09:20-12:00)
2 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 63 - 246 ,316 วันที่ 28 ส.ค. 59(09:20-15:20) ,4 ก.ย. 59(09:20-12:00)
3 9119 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 32 - 244 วันที่ 14 ส.ค. 59 ,21 ส.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
4 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 30 - 243 วันที่ 28 ส.ค. 59 ,4 ก.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
5 6109 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 30 - 243 วันที่ 26 มิ.ย. 59 ,3 ก.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
6 8051 3200-1009 การภาษีอากร 24 - 245 วันที่ 24 ก.ค. 59(09:20-15:20) ,31 ก.ค. 59(09:20-12:00)
7 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 - 243 วันที่ 24 ก.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
8 6014 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 46 - 1151 ,1152 วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 08:40 - 16:00
9 6148 2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 43 - 923 ,944 วันที่ 14 ส.ค. 59 ,21 ส.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
10 9010 3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 58 - 246 ,247 วันที่ 31 ก.ค. 59 ,14 ส.ค. 59 เวลา 08:40 - 12:40
11 8072 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 66 - 244 ,245 วันที่ 11 ก.ย. 59 ,18 ก.ย. 59 เวลา 10:40 - 15:20
12 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 27 - 245 วันที่ 26 มิ.ย. 59 ,3 ก.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
13 6004 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 26 - 243 วันที่ 11 ก.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
14 6005 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 34 - 243 วันที่ 31 ก.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
15 6006 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 32 - 243 วันที่ 18 ก.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
16 9003 3000-1203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 24 - 244 วันที่ 28 ส.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
17 6012 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 24 - 243 วันที่ 14 ส.ค. 59(09:20-15:20) ,21 ส.ค. 59(09:20-12:00)