Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 8139 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 10 26 235 วันที่ 2 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,3 มี.ค. 58(08:40-12:00)
2 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 52 20 236 ,237 วันที่ 13 มี.ค. 58(12:50-16:10) ,14 มี.ค. 58(08:40-16:10)
3 6110 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 21 - 223 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
4 8052 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 6 - 943 วันที่ 11 ม.ค. 58 ,18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
5 8119 3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 17 19 246 วันที่ 15 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,22 ก.พ. 58(12:40-15:20)
6 8007 3200-1006 การบัญชีการเงิน 8 28 237 วันที่ 27 ก.พ. 58 ,28 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
7 8008 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 26 10 236 วันที่ 23 ก.พ. 58 ,24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
8 8017 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 10 26 236 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
9 8009 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 22 - 246 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
10 8032 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 13 23 235 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
11 7720 2201-2104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ 16 - 225 ,227 วันที่ 21 ธ.ค. 57(12:40-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
12 8018 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 14 22 236 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
13 7714 2201-2101 การบัญชีตั๋วเงิน 21 - 248 วันที่ 23 พ.ย. 57(09:20-15:20) ,30 พ.ย. 57(09:20-12:00)
14 7716 2201-2103 การบัญชีบริษัท จำกัด 12 - 244 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
15 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 91 - 243 ,244 ,245 วันที่ 23 พ.ย. 57 ,30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
16 7715 2201-2102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 55 - 245 ,246 ,224 ,225 วันที่ 18 ม.ค. 58 ,25 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
17 7010 2201-2209 การประกันภัย 10 26 234 ,243 วันที่ 27 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-15:20)
18 8023 3000-0101 การพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 12 24 234 วันที่ 2 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,3 มี.ค. 58(08:40-12:00)
19 8051 3200-1009 การภาษีอากร 7 29 236 วันที่ 27 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,28 ก.พ. 58(08:40-12:00)
20 8046 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6 24 234 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
21 8174 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 38 - 433 วันที่ 11 ม.ค. 58 ,18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
22 8175 3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 20 - 433 วันที่ 30 พ.ย. 57(09:20-15:20) ,7 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
23 8115 3202-2002 การวิจัยตลาด 9 27 235 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
24 8164 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 16 20 237 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
25 8011 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 14 - 94A วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
26 7738 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 54 6 948 ,1227 วันที่ 15 ก.พ. 58 ,22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
27 7784 2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 - 543 วันที่ 23 พ.ย. 57(08:40-14:40) ,30 พ.ย. 57(09:20-15:20)
28 8003 3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 31 5 235 วันที่ 26 ก.พ. 58(12:50-16:10) ,27 ก.พ. 58(08:40-16:10)
29 7764 2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 20 - 247 วันที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:00
30 7666 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 25 - 244 วันที่ 1 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:00
31 7675 2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 145 - 223 ,224 ,225 ,226 วันที่ 22 ธ.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:10
32 7876 2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 18 - 247 วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
33 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41 - 243 วันที่ 7 ธ.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:00
34 7804 2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 5 31 233 ,234 วันที่ 23 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,24 ก.พ. 58(08:40-12:00)
35 7794 2104-2228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 10 26 235 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
36 8108 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 24 12 234 วันที่ 10 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,11 มี.ค. 58(12:50-16:10)
37 7677 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 107 - 926 ,936 ,937 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
38 7724 2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 10 - 926 วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
39 8153 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1 15 - 631 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
40 8165 3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า 3 16 - 641 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
41 7877 2104-2113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 7 23 644 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
42 7809 2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 5 25 632 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
43 6085 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 17 13 432 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
44 7772 2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7 23 432 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
45 8140 3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 28 - 247 วันที่ 7 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,14 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
46 7775 2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 29 1 424 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
47 7754 2101-2112 งานเขียนแบบช่างยนต์ 14 16 948 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
48 6037 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 16 14 1312 วันที่ 28 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-12:00)
49 7747 2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 12 18 1312 วันที่ 28 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-12:00)
50 7763 2100-1008 งานนิวแมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น 9 21 1216 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
51 6033 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 9 21 411 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
52 7739 2100-1004 งานฝึกฝีมือ 15 15 411 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
53 6035 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 37 - 536 วันที่ 1 ก.พ. 58 ,8 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
54 8004 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 9 27 244 วันที่ 22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 12:00
55 7810 2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 6 24 944 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
56 8072 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 31 - 245 ,226 วันที่ 14 ธ.ค. 57(13:20-16:00) ,21 ธ.ค. 57(09:20-15:20)
57 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 14 22 235 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
58 7778 2104-2225 โทรคมนาคมเบื้องต้น 7 29 422 วันที่ 14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
59 7892 2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 23 13 233 วันที่ 26 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,27 ก.พ. 58(08:40-12:00)
60 8122 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 29 1 524 วันที่ 28 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,1 มี.ค. 58(09:20-15:20)
61 7847 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 19 - 246 วันที่ 23 พ.ย. 57 ,30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
62 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 72 0 244 ,245 วันที่ 8 ก.พ. 58 ,15 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 16:00
63 8001 3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 22 8 922 วันที่ 23 ก.พ. 58 ,24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
64 6017 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 20 - โรงยิม วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
65 6029 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 21 - 243 วันที่ 1 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,8 ก.พ. 58(09:20-12:00)
66 8181 3105-2002 พัลส์เทคนิค 16 14 433 วันที่ 9 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,10 มี.ค. 58(08:40-12:00)
67 7859 2201-1010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 30 - 932 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
68 7850 2201-1011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 12 18 932 วันที่ 22 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
69 7896 2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 8 28 1031 วันที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
70 8276 3000-1245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 104 - 1042 ,1043 วันที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
71 6001 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 8 28 233 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
72 7664 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 4 32 233 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
73 6003 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 33 - 243 วันที่ 14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
74 7665 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 16 - 245 วันที่ 1 ก.พ. 58 เวลา 09:20 - 15:20
75 7674 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 31 - 224 วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
76 7857 2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 36 - 243 วันที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 09:20 - 15:20
77 7692 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 10 26 233 วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
78 8109 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 17 13 1221 วันที่ 16 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,17 มี.ค. 58(08:40-12:00)
79 8187 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 20 93A วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
80 7718 2201-2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า 23 13 243 ,235 วันที่ 22 ก.พ. 58(09:20-15:20) ,23 ก.พ. 58(08:40-12:00)
81 8248 3128-2001 ระบบปฏิบัติการ 7 23 93A วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
82 7799 2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2 6 24 633 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
83 6060 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 27 3 634 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
84 6083 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 10 20 431 วันที่ 10 มี.ค. 58 ,11 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
85 7780 2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 23 - 422 วันที่ 7 ธ.ค. 57 ,14 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
86 6167 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 36 - 245 วันที่ 7 ธ.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
87 7684 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 15 21 234 วันที่ 23 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
88 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 24 - 228 วันที่ 21 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,22 ธ.ค. 57(08:40-16:10)
89 7862 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 14 - 244 ,223 วันที่ 18 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(12:40-15:20)
90 7685 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 135 - 935 ,936 ,937 ,944 วันที่ 11 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(09:20-12:00)
91 6011 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 85 - 932 ,93A ,938 วันที่ 11 ม.ค. 58(09:20-15:20) ,25 ม.ค. 58(09:20-12:00)
92 8015 3000-1524 สถิติ 29 - 246 วันที่ 7 ธ.ค. 57(09:20-15:20) ,14 ธ.ค. 57(09:20-12:00)
93 5501 สฟ 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1 8 22 932 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
94 5401 สย 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1 14 16 932 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
95 5601 สอ 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 8 22 932 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
96 6015 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 28 - 247 วันที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
97 7802 2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 18 12 643 วันที่ 25 ก.พ. 58 ,26 ก.พ. 58 เวลา 08:40 - 16:10
98 8006 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 8 28 234 วันที่ 25 ก.พ. 58(08:40-16:10) ,26 ก.พ. 58(08:40-12:00)
99 8025 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 34 - 249 วันที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 13:20 - 16:00
100 7751 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 32 4 234 วันที่ 6 มี.ค. 58(08:40-16:10) ,9 มี.ค. 58(08:40-12:00)
101 8110 3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล 11 19 1227 วันที่ 6 มี.ค. 58 ,9 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
102 8190 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 8 22 546 วันที่ 16 มี.ค. 58 ,17 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
103 7786 2104-2214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 20 10 422 วันที่ 2 มี.ค. 58 ,3 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
104 7774 2104-2205 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 19 423 วันที่ 13 มี.ค. 58 ,14 มี.ค. 58 เวลา 08:40 - 16:10
105 6070 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 7 23 532 วันที่ 15 มี.ค. 58(09:20-15:20) ,16 มี.ค. 58(08:40-16:10)
106 7805 2104-2112 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 5 25 532 วันที่ 15 มี.ค. 58(09:20-15:20) ,16 มี.ค. 58(08:40-16:10)