Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 30 - 223 วันที่ 23 ก.ย. 57(08:40-16:10) ,24 ก.ย. 57(08:40-12:00)
2 7736 2201-2419 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 12 - 925 วันที่ 22 ก.ย. 57 ,23 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
3 7716 2201-2103 การบัญชีบริษัท จำกัด 14 - 237 วันที่ 7 ก.ย. 57 ,14 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
4 7715 2201-2102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 9 - 225 วันที่ 22 ก.ย. 57 ,23 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
5 7738 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 37 - 1227 วันที่ 22 มิ.ย. 57 ,29 มิ.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
6 7666 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 33 - 237 วันที่ 31 ส.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:00
7 7675 2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 38 - 237 วันที่ 20 ก.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:00
8 7876 2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 35 - 237 วันที่ 17 ส.ค. 57 เวลา 08:40 - 16:00
9 7677 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 22 - 943 วันที่ 7 ก.ย. 57 ,14 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
10 7783 2104-2210 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ 11 - 423 วันที่ 7 ก.ย. 57 ,14 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
11 7739 2100-1004 งานฝึกฝีมือ 11 - 411 วันที่ 7 ก.ย. 57 ,14 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
12 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 15 - 238 วันที่ 27 ก.ค. 57(09:20-15:20) ,3 ส.ค. 57(09:20-12:00)
13 7847 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 30 - 238 วันที่ 17 ส.ค. 57 ,24 ส.ค. 57 เวลา 09:20 - 16:00
14 7848 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 106 - 237 ,238 ,239 วันที่ 22 มิ.ย. 57 ,29 มิ.ย. 57 เวลา 09:20 - 16:00
15 7893 2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 12 - 237 วันที่ 27 ก.ค. 57(12:40-15:20) ,3 ส.ค. 57(09:20-15:20)
16 7863 2201-1012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 13 - 931 วันที่ 24 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
17 7665 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 16 - 224 วันที่ 23 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
18 7674 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 29 - 237 วันที่ 10 ส.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
19 7857 2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 26 - 237 วันที่ 21 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
20 7692 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 18 - 224 วันที่ 22 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
21 7803 2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 11 - 644 วันที่ 23 ก.ย. 57 ,24 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
22 8041 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 9 - 944 วันที่ 31 ส.ค. 57 ,7 ก.ย. 57 เวลา 09:20 - 15:20
23 7777 2104-2203 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 15 - 432 วันที่ 17 ส.ค. 57 ,24 ส.ค. 57 เวลา 09:20 - 15:20
24 7745 2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 20 - 224 วันที่ 24 ก.ย. 57 เวลา 08:40 - 16:10
25 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 26 - 222 ,223 วันที่ 21 ก.ย. 57(09:20-15:20) ,22 ก.ย. 57(08:40-16:10)
26 7685 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 43 - 943 ,944 วันที่ 6 ก.ค. 57(09:20-15:20) ,27 ก.ค. 57(09:20-12:00)
27 7756 2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 12 - 226 วันที่ 22 ก.ย. 57(08:40-16:10) ,23 ก.ย. 57(08:40-12:00)
28 7751 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 - 238 ,225 วันที่ 21 ก.ย. 57(09:20-15:20) ,24 ก.ย. 57(08:40-12:00)