Untitled Document
รายงานการเปิดเรียนติวปรับเกรด
ภาคเรียนที่ :   ปีการศึกษา :   รอบการเรียน :
ที่ CODE รหัสวิชา รายวิชาที่เปิด ชำระเงิน รับเพิ่ม ห้องเรียน ตารางเรียน
1 6069 2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 8 - 231 วันที่ 6 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
2 9030 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 29 - 236 วันที่ 3 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 60(08:40-12:00)
3 8103 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 50 - 1154 วันที่ 12 ก.พ. 60(09:20-15:20) ,19 ก.พ. 60(09:20-12:00)
4 6110 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 3 - 231 วันที่ 3 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
5 6101 2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17 - 543 วันที่ 14 มี.ค. 60 ,15 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
6 6067 2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 8 - 642 วันที่ 7 มี.ค. 60 ,9 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
7 6140 2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 8 - 232 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
8 9063 3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 15 - 1312 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
9 9131 3201-2109 การบัญชีการเงิน 13 - 233 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
10 9120 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 15 - 232 วันที่ 13 มี.ค. 60 ,14 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
11 9123 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 30 - 233 วันที่ 6 มี.ค. 60 ,7 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
12 9121 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 24 - 234 วันที่ 1 มี.ค. 60 ,2 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
13 6118 2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 9 - 232 วันที่ 3 มี.ค. 60 ,4 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
14 6127 2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน 34 - 1154 วันที่ 27 พ.ย. 59(09:20-15:20) ,11 ธ.ค. 59(09:20-12:00)
15 6117 2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด 12 - 231 วันที่ 7 มี.ค. 60 ,9 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
16 6108 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 11 - 1145 ,1154 ,1155 วันที่ 22 ม.ค. 60 ,29 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
17 6109 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 50 - 231 วันที่ 1 มี.ค. 60 ,2 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
18 6115 2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 22 - 1153 วันที่ 12 ก.พ. 60 ,19 ก.พ. 60 เวลา 09:20 - 15:20
19 6123 2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 14 - 231 วันที่ 13 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,14 มี.ค. 60(08:40-12:00)
20 6116 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 28 - 1153 วันที่ 20 พ.ย. 59 ,18 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
21 6028 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 44 - 1151 วันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
22 9084 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 16 - 541 วันที่ 6 มี.ค. 60 ,7 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
23 8011 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 27 - 944 วันที่ 18 ธ.ค. 59 ,25 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
24 6032 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 42 - 944 วันที่ 12 ก.พ. 60 ,19 ก.พ. 60 เวลา 09:20 - 15:20
25 6059 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 8 - 949 วันที่ 10 มี.ค. 60 ,13 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
26 6013 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 47 - 1151 ,1152 วันที่ 11 ธ.ค. 59 เวลา 08:40 - 16:00
27 6014 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 52 - 1151 ,1152 วันที่ 20 พ.ย. 59 เวลา 08:40 - 16:00
28 6079 2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 29 - 231 วันที่ 4 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
29 6054 2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 30 - 1151 วันที่ 19 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:00
30 6093 2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 10 - 1153 วันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 08:40 - 16:00
31 8108 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 29 - 1151 วันที่ 12 มี.ค. 60(09:20-15:20) ,19 มี.ค. 60(09:20-12:00)
32 6027 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 23 - 1153 วันที่ 11 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
33 6148 2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 23 - 934 วันที่ 18 ธ.ค. 59 ,25 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
34 6031 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 52 - 931 ,937 วันที่ 18 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
35 6150 2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 23 - 931 วันที่ 8 ม.ค. 60(09:20-15:20) ,15 ม.ค. 60(09:20-12:00)
36 9065 3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1 13 - 631 วันที่ 13 มี.ค. 60 ,14 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
37 6073 2104-2105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 23 - 644 วันที่ 2 มี.ค. 60 ,3 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
38 6065 2104-2007 เครื่องทำความเย็น 27 - 632 วันที่ 15 ม.ค. 60 ,29 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
39 6085 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 - 432 วันที่ 28 ก.พ. 60 ,1 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
40 9041 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 54 - 234 ,235 วันที่ 9 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,10 มี.ค. 60(08:40-12:00)
41 6090 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ 10 - 424 วันที่ 2 มี.ค. 60 ,3 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
42 6062 2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 8 - 532 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
43 9010 3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 46 - 235 วันที่ 1 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,2 มี.ค. 60(08:40-12:00)
44 8243 3128-2004 โครงสร้างข้อมูล 11 - 922 วันที่ 12 ก.พ. 60 ,19 ก.พ. 60 เวลา 09:20 - 15:20
45 6047 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 5 - 944 วันที่ 15 มี.ค. 60 ,16 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
46 6037 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 8 - 414 วันที่ 6 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,7 มี.ค. 60(08:40-12:00)
47 6042 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ 8 - 514 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
48 6038 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 12 - 525 วันที่ 27 ก.พ. 60 ,28 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:10
49 9051 3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์ 14 - 616 วันที่ 15 มี.ค. 60 ,16 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
50 6033 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 11 - 411 วันที่ 9 มี.ค. 60 ,10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
51 6035 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 7 - 532 วันที่ 13 มี.ค. 60 ,14 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
52 9011 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 26 - 232 วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:10
53 6044 2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 21 - 1144 วันที่ 22 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
54 6075 2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น 17 - 542 วันที่ 14 มี.ค. 60 ,15 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
55 9189 3111-2004 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ 36 - 1221 วันที่ 6 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,7 มี.ค. 60(08:40-12:00)
56 8114 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 43 - 234 วันที่ 13 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,14 มี.ค. 60(08:40-12:00)
57 9034 3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์ 12 - 233 วันที่ 13 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,14 มี.ค. 60(08:40-12:00)
58 9032 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 40 - 524 ,527 วันที่ 17 มี.ค. 60 ,18 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
59 6161 2204-2105 โปรแกรมกราฟิก 13 - 922 วันที่ 27 ก.พ. 60 ,28 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:10
60 6158 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 17 - 922 วันที่ 6 มี.ค. 60 ,7 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
61 6099 2105-2113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 9 - 1211 วันที่ 13 มี.ค. 60 ,16 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
62 9156 3204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 15 - 934 วันที่ 3 มี.ค. 60 ,4 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
63 6017 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 7 - เธญเธฒเธฃเธตเธ™เนˆเธฒ 2 วันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:10
64 6029 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 9 - 1152 วันที่ 12 ก.พ. 60(09:20-15:20) ,19 ก.พ. 60(09:20-12:00)
65 6113 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 5 - 937 วันที่ 10 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
66 6018 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 - 231 วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 12:00
67 6025 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 106 - 1041 ,1031 ,1032 วันที่ 20 พ.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
68 8276 3000-1245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 43 - 1042 ,1043 วันที่ 8 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
69 6001 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 11 - 1151 วันที่ 22 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
70 9018 3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 58 - 1042 ,1043 วันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
71 6008 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 30 - 233 วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
72 9006 3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 19 - 232 วันที่ 6 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,7 มี.ค. 60(08:40-12:00)
73 6003 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 21 - 1151 ,1152 ,1153 วันที่ 15 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
74 6004 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 28 - 1152 วันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 09:20 - 15:20
75 9002 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 18 - 235 วันที่ 3 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,4 มี.ค. 60(08:40-12:00)
76 6005 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 130 - 1151 ,1152 ,1153 ,1154 วันที่ 25 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
77 6006 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 35 - 1151 วันที่ 8 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
78 9003 3000-1203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 26 - 231 วันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08:40 - 16:10
79 6169 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 23 - 1151 วันที่ 12 ก.พ. 60 เวลา 09:20 - 15:20
80 6066 2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 8 - 644 วันที่ 12 มี.ค. 60(09:20-15:20) ,13 มี.ค. 60(08:40-16:10)
81 6087 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง 11 - 422 วันที่ 14 มี.ค. 60 ,15 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
82 6060 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 6 - 536 วันที่ 1 มี.ค. 60 ,2 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
83 6083 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 6 - 431 วันที่ 9 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,12 มี.ค. 60(09:20-15:20)
84 6084 2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 9 - 431 วันที่ 13 มี.ค. 60 ,14 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
85 6167 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 7 - 234 วันที่ 3 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10
86 8107 3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 27 - 222 วันที่ 22 ม.ค. 60 ,29 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
87 6011 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 48 - 1152 ,1153 วันที่ 22 ม.ค. 60(09:20-15:20) ,29 ม.ค. 60(09:20-12:00)
88 6012 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 9 - 232 วันที่ 1 มี.ค. 60(08:40-16:10) ,2 มี.ค. 60(08:40-12:00)
89 5401 เธชเธข 101 เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1 3 - 937 วันที่ 8 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
90 6015 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 5 - 1151 วันที่ 18 ธ.ค. 59 เวลา 09:20 - 15:20
91 6072 2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า 11 - 643 วันที่ 8 ม.ค. 60 ,15 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
92 9106 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 18 - 344 วันที่ 22 ม.ค. 60 ,29 ม.ค. 60 เวลา 09:20 - 15:20
93 6030 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 - 233 วันที่ 2 มี.ค. 60(12:50-16:10) ,3 มี.ค. 60(08:40-16:10)
94 6070 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 7 - 433 วันที่ 16 มี.ค. 60 ,17 มี.ค. 60 เวลา 08:40 - 16:10